Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Курс лице управляващо трудови процеси ZBUT.BG-ACADEMY Бизнес

преди 5 месеца Услуги София   524 прегледа

36

  • Курс лице управляващо трудови процеси ZBUT.BG-ACADEMY

0.0 звезда

Регион: София
Цена: 36

Онлайн обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси.
ZBUT.BG-ACADEMY.
Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г. са предназначени за:
---
Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-лице-управляващо-трудовите-процеси-index2174.html
Забележка: Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 - 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.
От кого се изисква това обучение и документ за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.
Курсът е предназначен за:
ръководители от структурните звена в предприятията;
лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
специалисти по безопасност и здраве;
членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.
--
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-лице-управляващо-трудовите-процеси-index2174.html
--
На завършилите курса се издава Удостоверение за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
--
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-лице-управляващо-трудовите-процеси-index2174.html