Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Курс - Лице провеждащо инструктажи ZBUT.BG-ACADEMY Бизнес

преди 6 месеца Услуги София   2.5K прегледа

48

  • Курс - Лице провеждащо инструктажи ZBUT.BG-ACADEMY

0.0 звезди

Регион: София
Цена: 48

Курс - Лице провеждащо инструктажи 2024 г..
ZBUT.BG-ACADEMY.
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-за-лица-провеждащи-инструктаж-index2176.html
Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г. са предназначени за:
Лицата провеждащи инструктажи
Забележка: Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 - 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.
✔️От кого се изисква това обучение и документ за лице провеждащо инструктажи?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс Лице провеждащо инструктажи се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.
Курсът е предназначен за:
ръководители от структурните звена в предприятията;
лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
специалисти по безопасност и здраве;
отделите на Човешки ресурси;
членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.
✔️На завършилите курса се издава Удостоверение за Лице провеждащо инструктажи, съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-за-лица-провеждащи-инструктаж-index2176.html