Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Оферта Трудова Медицина Бизнес

преди 7 месеца Услуги София   323 прегледа

-- лв

  • Оферта Трудова Медицина

0.0 звезди

Регион: София
Цена: -- лв По договаряне

Оферта трудова медицина.Трудова медицина цени.Оферта трудова медицина 2019 година.Оферта на трудова медицина.СТМ.Анализ и оценка на риска.Обучение по ЗБУТ.
https://zbut.bg/Оферта-Трудова-Медицина-index3013.html
Оферта на Служба по трудова медицина - Медик Консултинг ООД
Ние от СТМ Медик Консултинг ООД декларираме, че сме в състояние да отговорим на високите изисквания и стандарти на Възложителя.
СТМ Медик Консултинг ООД разполага с регистрация в Министерство на здравеопазването като Служба по трудова медицина под № 476/31.01.2011г.
Оферта на служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
За обслужване от СТМ Медик Консултинг ООД се сключва двустранен договор.
Всички цени са в лева.
Посочени цени са без включен ДДС.
В цената влизат всички консумативи и командировъчните на нашите експерти.
Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия.
Измерванията от акредитирани лаборатории и органи за контрол на факторите на работната среда: осветление, микроклимат, шум, прах, вибрации, токсични вещества, йонизиращи лъчения и др. се заплащат отделно от клиента.
Брой служители - Цена за годишно обслужване (нов клиент) без ДДС
1 брой 60,00 без ДДС
5 броя 150,00 без ДДС (Обща такса)
Брой служители - Цена за годишно обслужване (подновяване на договор) без ДДС
1 брой 50,00 без ДДС
5 броя 130,00 без ДДС (Обща такса)
За численост на персонала над 100 души цените за цялостно обслужване се договарят
ДОКУМЕНТИ ПО ЗЗБУТ
✔️Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд от „Медик Консултинг" ООД е както следва:
✔️До 5 служители
В цената се включва:
Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);
Фирмена документация по ЗБУТ;
1 брой Удостоверение по Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.;
✔️Над 5 служители
В цената се включва:
Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);
Фирмена документация по ЗБУТ;
1 брой Удостоверение по Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.;
2 броя Удостоверения по Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 11.02.1999 г., изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г.;
✔️Над 50 служители
В цената се включва:
Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);
Фирмена документация по ЗБУТ;
1 брой Удостоверение по Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.;
4 броя Удостоверения по Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 11.02.1999 г., изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г.;