Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Обучение по първа долекарска помощ Бизнес

преди 5 месеца Услуги София   257 прегледи

30 лв

 • Обучение по първа долекарска помощ

0.0 звезди

Регион: София
Цена: 30 лв

Първа долекарска помощ,Обучение по първа долекарска помощ ,Курс по първа долекарска помощ, Курс по първа помощ,Обучение първа помощ,Правила при първа помощ.

Основание за провеждане на обучение по първа долекарска помощ:
✔️В съответствие с чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:

 • осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
 • определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.
 • Мерките и правилата за осигуряване на първа помощ, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ в случай на аварии в предприятията и организациите и обучението на работещите.

✔️В съответствие с правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г..Съгласно чл.3, ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите. Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразено с конкретните рискове за здравето.
✔️В съответствие с чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Курсът за първа долекарска помощ е предназначен за:

 • работници и служители от производствени предприятия и фирми;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;

✔️Теоретичната информация е на написана на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са класифицирани стъпка по стъпка в ясни и логично описание.

✅Съдържание на обучението по първа долекарска помощ:

❗От кого се изисква това обучение и документ?

 • Наличието на лице, или лица, преминали обучение по първа долекарска помощ изисква от:
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" ( Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
 • Сертификационен одит за издаване на международно валидни ISO сертификати
 • ISO 9001:2008
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2004
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO (ИСО) Сертификация

✔️На завършилите курса се издава ⚠️Удостоверение за Обучение по първа долекарска помощ, съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилата за първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

❗Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

❗За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@zbut.bg

✔️Как да се запиша за обучение в онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ?
Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн (дистанционно) обучение ще ви е необходимо.
Обърнете внимание на рубриката Често задавани въпроси, където са дадени отговори на често задавани въпроси, който Ви дават идея за тематиката на сайта. Посочени са техническите изисквания към компютъра, който използвате.