Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Координатор по безопасност и здраве Бизнес

преди 3 месеца Услуги София, ж.к. Левски В   869 прегледи

0.0 звезди

Цена: 78

Електронно (онлайн) обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството ZBUT.BG-ACADEMY.
Дистанционен курс с валиден сертификат по ЗБУТ 2024 година.
Координатор по безопасност и здраве в строителството.
https://zbut.bg/Обучение-на-координатор-по-ЗБУТ-в-строителството-index2175.html
----
Кой задължително трябва да премине обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството?
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. изисква Възложителят (или упълномощено от него лице), да избере Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (възлага проектирането на повече от един проектант) и/или по време на изпълнението на строежа (ако възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и).
----
Кого да назначите за Координатор по БЗР?
удостоверени и сертификат за онлайн дистанционно обучение по координатор збут в строителството
Правоспособни лица с доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и други: квалификация,професионален опит, техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР;
Не пропускайте, че функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа могат да се изпълняват и от техническия ръководител на обекта, само при строежи от пета категория.
От първа до четвърта трябва да е консултант.
Длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството може да бъде Координатор, само ако е преминал през обучение и отговаря на горе изброените изисквания, но това са две различни функции и отговарят на различни нормативни изисиквания по безопасност и здраве.
----
Може да прочетете повече в курса за Длъжностно лице по безопасност и здраве
Обърнете внимание:
– Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите при проверка от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.
– При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.
– Ако Възложителя на строителен обект е възложил изпълнението на строежа на повече от един строител/проектант, или на строител, който наема подизпълнител/и.цени на обучение дистанционно и онлайн - координатор бзр в строителството.
----
https://zbut.bg/Обучение-на-координатор-по-ЗБУТ-в-строителството-index2175.html
----
Обучението за Координатор по безопасност и здраве в строителството е задължително съгласно:
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи