Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ Бизнес

преди 6 месеца Услуги София   299 прегледи

30 лв

  • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

0.0 звезди

Регион: София
Цена: 30 лв

Ежегодно онлайн (дистанционно) обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за представители в комитетите и групите по условия на труд съгласно чл.12 Наредба № 4.
Основание за провеждане на обучението:
Ежегодно онлайн (дистанционно) обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за: представители в Комитетите и Групите по условия на труд съгласно изискванията на чл. 12. (1) на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ежегодно обучение на членовете на КУТ и ГУТ и се провежда всяка година.
❗❗Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато първо ежегодно обучение по образеца на Приложение №1 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , с което се удостоверяват знания за успешно участие в работата на Комитета и/или Групата по условия на труд.
Издаваното удостоверение от преминаване на онлайн ежегодно обучение на КУТ и ГУТ е напълно легитимно при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.
⚠️Ежегодно онлайн (дистанционно)
https://zbut.bg/Ежегодно-обучение-на-КУТ-и-ГУТ-index2167.html
обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за:
Представители в Комитетите и Групите по условия на труд;
Ръководители от структурните звена в предприятията;
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Специалисти по безопасност и здраве;
Отделите на Човешки ресурси;
⚠️Наличието на лице, или лица, преминали обучение на Групите и Комитетите по условия на труд се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда във всички фирми с персонал над 5 служителя /работника, без значение от предмета им на дейност.
❗Програма на ежегодно обучение на КУТ и ГУТ
Програмата на дистанционното първоначално обучение на Представители в Комитетите и Групите по условия на труд отговаря на изискванията на чл. 10. на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , съгласно който учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:
Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб. Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Основополагащи принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа.
Въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Вътрешни одити на системата по здраве и безопасност при работа.
Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: работодател, длъжностни лица, работещи.
Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация, документиране.
Практическо упражнение: Класификация на трудовите дейности; идентифициране на опасностите при различните трудови дейности; определяне на работниците и служителите, изложени на опасности; определяне елементите на риска; оценка на риска; документиране.
Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд; съвместна работа със СТМ и длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР).
Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Докладване на потенциални инциденти. Разследване на злополуки и професионални заболявания. Застраховка за риск трудова злополука.
Специална закрила на някои категории работници. Определяне на места за заемане от трудоустроени и трудоустрояване на работещи. Условия за предоставяне на безплатна храна, намалено работно време и допълнителен годишен отпуск.
❗Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.
⚠️Плащането се извършва по банковата сметка на:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: „Алианц Банк България" АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
✔️За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
Моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)
e-mail: info@zbut.bg